Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Consulta d'expedients de contractació

 • Codi d'expedient: 00075-17-CON-0059
 • Objecte: Proyecto de prolongación y reurbanización de la avda. Isla de Corfú, Alicante. (Inversiones financieramente sostenibles. Ejercicio 2017)
 • Tipus de contracte: Obres.
 • Procediment d’adjudicació: Negociat amb publicitat.
 • Valor estimat: 908.725,76 euros, IVA no inclòs.
 • Tipus de licitació: 908.725,76 euros, IVA no inclòs
 • Dependència de tramitació: Contractació.
 • Telèfons: 965149192 / 965149191
 • Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
 • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació:

      Secretaria de la Mesa de Contractació
      Adreça:Carrer San Nicolau, 2 - 3a planta  CP: 03002 - ALACANT
      FAX: 965149534
      Vegeu mapa
 • Data límit de presentació: 05/02/2018 a las 13:00 hores.
 • Data de formalització del contracte: 30/05/2018

Documents associats

Document Data Publicació Verificació Signatura Observacions
Anunci de formalització de contracte 07/06/2018 12:18 h. Verificar
Adjudicació 25/05/2018 13:11 h. Verificar
Classificació dels licitadors 14/03/2018 12:57 h. Verificar Motivación: Informe valoración ofertas
Classificació dels licitadors 14/03/2018 12:57 h. Verificar
Altres 07/02/2018 10:48 h. Verificar Anuncio: Hora prevista para la apertura de los sobres subtitulados "PROPOSICIÓN".
AVÍS
Anunci de licitació 09/01/2018 09:27 h. Verificar
Plec de clàusules administratives particulars 09/01/2018 09:26 h. Verificar
Altres** 09/01/2018 09:26 h. - Proyecto técnico
Ver archivos del proyecto
Prescripcions tècniques particulars 09/01/2018 09:26 h. -

Tornar