Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Consulta d'expedients de contractació

 • Codi d'expedient: 00026-18-CON-0024
 • Objecte: Programa de intervención social con jóvenes en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible (EDUSI) Área Las Cigarreras, cofinanciado por la Comisión Europea con cargo al FEDER dentro del Eje Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
 • Tipus de contracte: Servicis.
 • Procediment d’adjudicació: Obert.
 • Valor estimat: 195.000,00 euros, IVA no inclòs.
 • Tipus de licitació: 150.000.00 euros, IVA no inclòs
 • Dependència de tramitació: Contractació.
 • Telèfons: 965149192 / 965149191
 • Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
 • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació:

      Secretaria de la Mesa de Contractació
      Adreça:Carrer San Nicolau, 2 - 3a planta  CP: 03002 - ALACANT
      FAX: 965149534
      Vegeu mapa
 • Data límit de presentació: 26/03/2018 a las 13:00 hores.
 • Data de formalització del contracte: 29/06/2018

Documents associats

Document Data Publicació Verificació Signatura Observacions
Anunci de formalització de contracte 10/07/2018 10:57 h. Verificar
Adjudicació 21/06/2018 13:16 h. Verificar
Classificació dels licitadors 16/05/2018 14:32 h. Verificar Motivación: Informe criterios Juicio de valor.
Classificació dels licitadors 16/05/2018 14:30 h. Verificar Motivación: Informe criterios automáticos.
Classificació dels licitadors 16/05/2018 14:29 h. Verificar
Prescripcions tècniques particulars 05/03/2018 13:55 h. Verificar
Plec de clàusules administratives particulars 05/03/2018 13:55 h. Verificar
Anunci de licitació 05/03/2018 13:55 h. Verificar

Tornar