Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

  • Inici
  • Perfil de Contractant

Idioma

Perfil de contractant

El perfil de contractant és un servei que es difon a través d'Internet com a element que agrupa la informació i els documents relatius a l'activitat contractual de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquests.

La informació romandrà accessible al públic durant un termini mínim de cinc anys.

En el perfil de contractant es publicaran els anuncis de les licitacions convocades, PCA, PPT, projectes d'obres i la resta de documentació complementària de les anteriors, així com l'adjudicació i la formalització dels contractes; modificacions, pròrrogues i qualsevol altra incidència que afecte el contracte.

També es pot accedir per aquesta via a la informació disponible relativa a normativa i models i a la informació publicada en el portal de transparència de l'ajuntament relativa a la seua activitat contractual, en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

AVÍS IMPORTANT A EMPRESES I ORGANISMES PÚBLICS

El Servei de Contractació de l'Ajuntament d'Alacant ha sigut informat d'una campanya de "phishing" dirigida a empreses adjudicatàries de contractes reals simulant la identitat de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP). Alguna de les empreses adjudicatàries de contractes d'aquest ajuntament podria estar afectada pel fet que l'Ajuntament d'Alacant publica en l'esmentada plataforma totes les seues licitacions.

Més informació: https://contrataciondelestado.es

Perfil de contractant de l'Ajuntament d'Alacant

Informació important per als licitadors per a presentar les seues proposicions a través del portal de licitació electrònica

Presentació de proposicions a través del portal de licitació electrònica

Perfil de contractant del Patronat Municipal d'Habitatge

Informació important per als licitadors per a presentar les seues proposicions a través del portal de licitació electrònica

Presentació de proposicions a través del portal de licitació electrònica

Perfil de contractant de la Agència Local de Desenvolupament

Informació important per als licitadors per a presentar les seues proposicions a través del portal de licitació electrònica

Presentació de proposicions a través del portal de licitació electrònica

Perfil de contractant de la resta d'Organismes Autònoms Municipals. Plataforma de Contractació del Sector Públic

Composició de les Meses de Contractació Permanents de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms municipals