Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

  • Inici
  • Perfil de Contractant

Idioma

Perfil de contractant

El perfil de contractant és un servei que es difon a través d'Internet com a element que agrupa la informació i els documents relatius a l'activitat contractual de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquests.

La informació romandrà accessible al públic durant un termini mínim de cinc anys.

En el perfil de contractant es publicaran els anuncis de les licitacions convocades, PCA, PPT, projectes d'obres i la resta de documentació complementària de les anteriors, així com l'adjudicació i la formalització dels contractes; modificacions, pròrrogues i qualsevol altra incidència que afecte el contracte.

També es pot accedir per aquesta via a la informació disponible relativa a normativa i models i a la informació publicada en el portal de transparència de l'ajuntament relativa a la seua activitat contractual, en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Perfil de contractant de l'Ajuntament d'Alacant

Informació important per als licitadors per a presentar les seues proposicions a través del portal de licitació electrònica

Presentació de proposicions a través del portal de licitació electrònica

Perfil de contractant del Patronat Municipal d'Habitatge

Informació important per als licitadors per a presentar les seues proposicions a través del portal de licitació electrònica

Presentació de proposicions a través del portal de licitació electrònica

Perfil de contractant de la Agència Local de Desenvolupament

Informació important per als licitadors per a presentar les seues proposicions a través del portal de licitació electrònica

Presentació de proposicions a través del portal de licitació electrònica

Perfil de contractant del Patronat Municipal de Turisme i Platges

Informació important per als licitadors per a presentar les seues proposicions a través del portal de licitació electrònica

Presentació de proposicions a través del portal de licitació electrònica

Perfil de contractant de la resta d'Organismes Autònoms Municipals. Plataforma de Contractació del Sector Públic

Composició de les Meses de Contractació Permanents de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms municipals

Més informació sobre contractació