Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant

Idioma

Data i hora oficial

Per al còmput de terminis en qualsevol tràmit, serà la data i l'hora oficial de la Seu la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitze.

La Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant està a disposició dels ciutadans els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia.

Ha de tindre en compte que és possible que hi haja un xicotet desfasament en la data i l'hora oficial que es mostra en la Seu, provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seua recepció, a causa del temps transcorregut des que el servidor de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant envia l'hora fins que esta és rebuda pel seu ordinador. Tal desfasament en cap cas serà superior a uns pocs segons.

Per Reial Decret 1308/1992, de 23 d'octubre, es declara el Laboratori del Reial Institut i Observatori de l'Armada com a laboratori depositari del patró nacional de temps. L'Ajuntament d'Alacant sincronitza la data i l'hora amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada..

En relació a la data i l'hora oficial de la Seu, s'ha tingut en compte la normativa següent:

  • L'article 24.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant assenyala que "El registre electrònic es regirà per la data i l'hora oficial peninsular espanyola, que figurarà visible en la Seu Electrònica".
  • Així mateix, l'article 10.2 de la mateixa Ordenança tracta els servicis a què podran accedir els ciutadans a través de la Seu, i concretament en l'apartat f) apunta "A la data i l'hora oficial, als efectes previstos en l'article 24.3 de la present ordenança."
  • L'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics assenyala que "els registres electrònics es regiran a efectes de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les Administracions Públiques per la data i l'hora oficial de la Seu Electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a garantir-ne la integritat i haurà de figurar visible".
  • L'article 6.2 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment l'esmentada Llei, establix que les seus electròniques indicaran la data i l'hora oficial als efectes previstos en l'article 26.1 de la Llei 11/2007.
  • Finalment, l'article 15.2 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional d'interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica assenyala que la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb allò previst sobre l'hora legal en el Reial Decret 1308/1992, de 23 d'octubre.